Camelina microcarpa (Kleinfr├╝chtiger Leindotter)
Bogen Nr. 35954
Art (auf der Schede):Camelina microcarpa Andrz.
Sammler:A. Schwarz
Funddatum:13. Juni 1895
Fundangaben:Acker an der Heide ober Etzelwang am Wege gegen Rupprechtstein zuFundbereich:Etzelwang (Oberpfalz)