Chlorocrepis staticifolia (Grasnelkenhabichtskraut)   


Bayern